Ανάπτυξη καινοτόμου προγνωστικής μεθόδου για τη θεραπεία με υπομεθηλιωτικούς παράγοντες σε ασθενείς με μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο.

MDS-target

Φορέας Χρηματοδότησης :Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ). Συνολικό ποσό προγράμματος 861.500 € , εκ των οποίων 407.936 € στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Extreme Sports

With extreme sports enjoy the faster speeds and climb tall heights

Play with next level of physical activity and strain

Sky Patrol
Snow Mobile
Mountain Patrol
Mountain Patrol